Algemene voorwaarden Restaurant Kapadokya Ermelo .

Bedrijfsgegevens

Restaurant Kapadokya Ermelo
Stationstraat 62A
3851NJ Ermelo
Tel: 0341-495518
E-mail: ermelo@restaurantkapadokya.nl
KvK: 60429550
BTWnr: NL119573325B03

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website http://www.restaurantkapadokya.nl/ermelo accepteert u het aanbod van Restaurant Kapadokya Ermelo en gaat u een overeenkomst aan met Restaurant Kapadokya Ermelo. Restaurant Kapadokya Ermelo zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot Restaurant Kapadokya Ermelo. De contactgegevens van vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Mollie, welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan Restaurant Kapadokya Ermelo.

1.2 Restaurant Kapadokya Ermelo zal uw persoonsgegeven nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke tijdens het bestelproces wordt aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief BTW eventuele bezorgkosten worden apart vermeld.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd voor bezorging van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op http://www.restaurantkapadokya.nl/ermelo.

2.3 Acties en aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met meerdere acties of aanbiedingen en niet geldig feestdagen.

2.4 Alhoewel er naar gestreeft wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.5. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Restaurant Kapadokya Ermelo achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Restaurant Kapadokya Ermelo is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4 Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op http://www.restaurantkapadokya.nl/ermelo. Indien de on-line betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,-wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) http://www.restaurantkapadokya.nl/ermelo en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Restaurant Kapadokya Ermelo, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website http://www.restaurantkapadokya.nl/ermelo en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Restaurant Kapadokya Ermelo, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Restaurant Kapadokya Ermelo wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Restaurant Kapadokya Ermelo voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Restaurant Kapadokya Ermelo voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

7. Klachtenprocedure

7.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de klant bij de Restaurant Kapadokya Ermelo neergeld te worden. Dit kan telefonisch, per briefpost, via contactformulier/email.Restaurant Kapadokya Ermelo zal de klacht in behandeling nemen en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.

8. Privacy

8.1 Restaurant Kapadokya Ermelo maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Zie hiervoor de help functie of de handleiding van uw browser

9. Auteursrecht

9.1 De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen is eigendom van Restaurant Kapadokya Ermelo of de licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Restaurant Kapadokya Ermelo. Restaurant Kapadokya Ermelo heeft uitzonderlijke toestemming aan Dobizzz the Easy way gegeven om de content van deze website waar nodig aan te passen en intellectuele eigendomsrechten zoals teksten logo's, grafische elementen en beeldmateriaal naar gelang te gebruiken in bijvoorbeeld mobiele applicaties, software, drukwerk of reclame uitingen.